Publikacja

Zgłoszone artykuły (w języku angielskim) nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane, ani też być poddane obecnie jakiejkolwiek procedurze recenzji poprzedzającej ich opublikowanie w innych materiałach niż materiały Konferencji. Przed przyjęciem artykułu do zaprezentowania podczas Konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną poddane procedurze anonimowych recenzji.

Pragniemy poinformować potencjalnych uczestników Konferencji SoftSec, że wszystkie prace, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną (po ewentualnym wniesieniu poprawek) opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny wymienione na liście B czasopism punktowanych przez MNiSW, pozycja 1767 10 punktów). Kwalifikacja artykułów do publikacji będzie realizowana w oparciu o ranking ocen uzyskanych przez poszczególne, pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Instrukcje dla autorów dostępne są pod adresem: http://pe.org.pl/index.php?lang=0

Streszczenia artykułów drukowanych w Przeglądzie Elektrotechnicznym zamieszczane są w międzynarodowych bazach danych INSPEC i SCOPUS oraz krajowej bazie BAZTECH.