Instrukcja dla autorów

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami czasopisma PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (patrz www.pe.org.pl) i nie powinien przekraczać 4 stron, wliczając w to streszczenie, słowa kluczowe, spis literatury oraz adres/adresy autora/autorów artykułu (w przypadku więcej niż jednego autora należy wskazać autora, z którym będzie można prowadzić korespondencję).

Dodatkowe instrukcja dla autorów, przykład artykułu oraz inne informacje dotyczące nadsyłania artykułów można znaleźć na stronie WEB pod adresem: http://softsec.zut.edu.pl.