SoftSec 2013 :: PUBLIKACJA

Zgłoszone artykuły (w języku angielskim) nie powinny być wcześniej nigdzie opublikowane, ani też być poddane obecnie jakiejkolwiek procedurze recenzji poprzedzającej ich opublikowanie w innych materiałach niż materiały Konferencji. Przed przyjęciem artykułu do zaprezentowania podczas Konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną poddane procedurze anonimowych recenzji.

Pragniemy poinformować potencjalnych uczestników Konferencji SoftSec, że wszystkie prace, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną (po ewentualnym wniesieniu poprawek) opublikowane w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny (czasopismo jest indeksowane przez Thomson Scientific Web of Science Philadephia, posiada impact factor: 0.242 i jest wymienione na liście czasopism punktowanych przez MNiSW, z dnia 17.09.2012, część A, poz. 8558, 15 punktów). Kwalifikacja artykułów do publikacji będzie realizowana w oparciu o ranking ocen uzyskanych przez poszczególne, pozytywnie zrecenzowane artykuły.

Artykuł przyjęty do opublikowania w czasopiśmie Przegląd Elektrotechniczny powinien zostać wygłoszony przez autora lub jednego ze współautorów artykułu.