SoftSec 2013 :: INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami czasopisma PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (patrz www.pe.org.pl) i nie powinien przekraczać 4 stron, wliczając w to streszczenie, słowa kluczowe, spis literatury oraz adres/adresy autora/autorów artykułu (w przypadku więcej niż jednego autora należy wskazać autora, z którym będzie można prowadzić korespondencję).

Przygotowanie artykułu w formacie doc: wzór - http://pe.org.pl/doc/wzor.doc, przykład - http://pe.org.pl/doc/sample.doc
Przygotowanie artykułu w formacie Latex: wzór i przykład - http://pe.org.pl/doc/latex.zip

System wysyłania artykułów jest już dostępny. Artykuły proszę rejestrować i wysyłać poprzez system dostępny pod adresem: https://cmt.research.microsoft.com/SOFTSEC2013/

Nadsyłane artykuły muszą być napisane w języku angielskim.